PRIVATUMO POLITIKA

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl mes siekiame užtikrinti ypač skaidrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes parengėme Jums šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje nurodyta, kokius asmens duomenis mes tvarkome, kokias pagrindais ir tikslais juos tvarkome, kaip šiuos duomenis gauname, kokios yra Jūsų teisės ir kokia yra Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra L. CIBO ĮMONĖ (toliau – mes).

Ši Privatumo politika yra skirta tiems, kurie perka iš mūsų prekes ar naudojasi kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau bendrai – Paslaugos) arba lankosi mūsų internetinėje svetainėje adresu https://www.cibas.lt (toliau – Svetainė).

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016/679) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, šia Privatumo politika.

Ši Privatumo politika nėra laikoma mūsų susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika mes Jus informuojame apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus.

Naudodamiesi mūsų teikiamomis Paslaugomis, pirkdami Prekes ar naršydami Svetainėje, Jūs kaip mūsų klientas arba Svetainės vartotojas (toliau – Klientas arba Jūs) patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, perskaitėte ir suprantate visas jos sąlygas.

Asmens duomenų kategorijos
Asmens duomenimis yra pripažįstama bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pagal tokius duomenis, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius (toliau – Asmens duomenys).

Mes šioje Privatumo politikoje numatytais pagrindais ir tikslais galime tvarkyti tokius asmens duomenis:

Asmeniniai duomenys (vardas, pavardė);
Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris);
Gyvenamosios vietos duomenys (adresas);
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai
Mes tvarkome asmens duomenis tokiais tikslais ir pagrindais:

Jūsų užklausų administravimo tikslu: mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs susisiekiate su mumis elektroniniu paštu arba užpildytoje užklausos formą Svetainėje. Jeigu kreipiatės į mus, siekdami sudaryti Paslaugų teikimo sutartį, įsigyti prekių, asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų siekimas imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. Jeigu kreipiatės į mus kitais tikslais, tokiu atveju asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas mūsų interesas.

Užsakymo suformavimo, vykdymo ir pristatymo tikslu: Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome priimdami Jūsų užsakymus ir juos vykdydami, pristatydami Jums Jūsų užsakytas prekes. Neturėdami Jūsų asmens duomenų negalėtume sudaryti su Jumis pirkimo-pardavimo sutarties, taip pat pristatyti Jums Jūsų užsakytų prekių, susisiekti su Jumis dėl užsakymo vykdymo. Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas.

Buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu: mes tvarkome Asmens duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, atsiskaitomoji sąskaita) tvarkant buhalterinę apskaitą. Teisėtas asmens duomenų tvarkymo pagrindas tokiu atveju yra mums taikoma prievolė laikytis apskaitos taisyklių.

Slapukai
Mūsų Svetainėje nėra naudojami slapukai.

Asmens duomenų saugojimo terminai
Mes saugosime Asmens duomenys ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai.

Mes tvarkome asmens duomenis, kol vykdoma su Klientu sudaryta sutartis. Sutartį įvykdžius duomenys saugomi 10 metų po sudarytos sutarties pabaigos siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius mūsų reikalavimus, o taip pat mums vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad Asmens duomenimis

pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; arba
yra įtariama, jog padarytas pažeidimas ar bet kokie neteisėti veiksmai, dėl kurių mes ar kiti asmenys ketina ginti savo teises; arba
mes gavo skundų, susijusių su atitinkamu Klientu ar trečiuoju asmeniu, kurio vardu veikia Klientas, ar mes pastebime atitinkamo Kliento ar trečiojo asmens, kurio vardu veikia Klientas, padarytus pažeidimus;
esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis ilgiau nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek pagrįstai būtina pažeidimams pašalinti ar atlikti tyrimą, mūsų darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, mūsų turtui ar asmenų sveikatai, gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Jūsų Asmens duomenis taip pat perduosime tretiesiems asmenims, kurie teikia mums paslaugas. Mes privalome perduoti Jūsų Asmens duomenis buhalterinių paslaugų teikėjui, IT priežiūrą atliekančiai bendrovei, kitiems mūsų paslaugų teikėjams.

Iš Svetainės Jūsų galite būti peradresuoti į kitų paslaugų teikėjų internetinius puslapius (pvz., į Payserą mokėjimo sistemą). Mes nekontroliuojame, kaip tokie paslaugų teikėjai tvarko Asmens duomenis, todėl prašome Jūsų atidžiai perskaityti šių paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ar tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Mes neketiname perduoti Jūsų Asmens duomenų už Europos ekonominės erdvės ribų.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su Jūsų tvarkomais Asmens duomenimis:

Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, ir jeigu juos tvarkome, Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis;
Jūs turite teisė kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius arba neišsamius Asmens duomenis;
Jūsturite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., jei Jūsų duomenų tvarkymą grindžiame teisiniais interesais;
Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jeigu manote, kad mums šie duomenys nėra reikalingi, arba jeigu buvote davęs sutikimą ir nusprendėte jį atšaukti;
Jūs turite teisę prašyti perkelti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojimu ir kompiuterio skaitomu formatu, kitam duomenų valdytojui; tokios teisės Jūs neturite dėl tų Asmens duomenų, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pvz., popierinėse bylose.
Jūs turite teisę apriboti Asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis, tai reiškia, kad ir toliau saugosime Jūsų Asmens duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti;
Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kai Asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;
jeigu manote, kad mes pažeidėme Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, Jūsų turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (www.ada.lt).
Norėdami pasinaudoti nurodytomis teisėmis, sužinoti apie mūsų vykdomą Asmens duomenų tvarkymą, taip pat jeigu manote, kad mes netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome Jūsų kreiptis į mus el. paštu: cibas@cibas.lt 

Privatumo politikos pakeitimai

Mes bet kuriuo metu galime pakeisti arba atnaujinti šią Privatumo politiką. Pakeitus šios Privatumo politikos nuostatas, naują Privatumo politikos redakciją paskelbsime Svetainėje.

Rekvizitai

L.CIBO ĮMONĖ

Juridinio asmens kodas 123593945

Adresas: Architektų g. 106-35, LT-04222 Vilnius

Tel.: +370 69924884

El. paštas: cibas@cibas.lt